Projectes de recerca

Els membres del Grup de Complexitat, Communicació i Sociolingüística formen part dels següents projectes en l'àmbit de la investigació:

MSLC - MEDIUM SIZED LANGUAGE COMMUNITIES (FFI2009-10424) I+D

Títol: «Globalització, intercomunicació i llengües pròpies en les comunitats lingüístiques mitjanes»

Membres del grup que hi participen:  Albert Bastardas, Vanessa Bretxa, Xavier Laborda, Sabela Labraña i Josep Soler

Descripció: Aquest projecte planteja les línies generals per a una recerca que té l’objectiu d’estudiar quins condicionaments socials, polítics i econòmics entre d'altres permeten avançar cap al manteniment de les comunitats lingüístiques de dimensions demogràfiques mitjanes. La recerca se centra en aquelles comunitats lingüístiques que formen part de les societats desenvolupades en un context de desenvolupament socioeconòmic avançat, per veure com afecta realment aquesta tendència globalitzadora a les llengües mitjanes, què implica aquesta tendència, i com aquestes comunitats lingüístiques afronten el repte de mantenir-se vives sense deixar de formar part del context global imperant.LLENGUATGE, COGNICIÓ I COMUNICACIÓ DES DE LA PERSPECTIVA DE COMPLEXITAT

Membres del grup que hi participen:  Albert Bastardas i Àngels Massip

Descripció: En la perspectiva de la complexitat, convergeixen distintes aportacions de diferents autors i centres científics, fet que fa que, en aquest moment, no es disposi encara d’un paradigma establert o unificat sinó més aviat d’un conjunt d’idees i intuïcions vàlides que cal, però, arribar a concretar i a integrar coherentment. A més, determinades línies estan poc comunicades amb altres  -en especial si han estat pensades per als fenòmens dels nivells físicoquímics o bé psicosocials-  i, en alguns casos, les aproximacions concretes poden tenir diferències de partida importants.

És per això que creiem que el que cal ara, després de les aportacions inicials diverses, és avançar de manera resolta cap a una integració de les distintes línies tot cercant les idees i els conceptes fonamentals i eliminant els redundants, a fi de poder oferir a la comunitat científica un conjunt de postulats que permetin cada vegada més l’aplicació pràctica de la perspectiva sobre els distints camps del coneixement.


RESOL I RESOLSEC (HUM2006-05860/FILO I FFI2009-09968) I+D

Títol: «Resocialització i llengües: els efectes lingüístics del pas de l’educació primària a secundaria en contextos plurilingües»

Membres del grup que hi participen: Vanessa Bretxa

Descripció: Projecte dirigit per F.X. Vila (Departament de Filologia Catalana), que analitza l’impacte sobre els usos, les representacions i els coneixements lingüístics generat pel pas de l’educació primària a la secundària en una mostra d’informants de diverses zones de l’àmbit lingüístic català. El projecte es concep de manera longitudinal, amb l’estudi consecutiu del final de primària i l’inici de secundària. La investigació combina tècniques quantitatives amb tècniques qualitatives (2006-2012).


PROJECTES DEL GRUP DE RECERCA EN ENTONACIÓ I PARLA

Membres del grup que hi participen:
Mapi Ballesteros

Descripció: El Grup de Recerca en Entonació i Parla (GREP) és un grup de recerca consolidat per l'AGAUR (2009-2013), que s'ubica al Laboratori de Fonètica Aplicada de la Universitat de Barcelona. Treballa en l’anàlisi de la parla espontània, la pronúncia i l’entonació de les nostres llengües, i en les seves aplicacions didàctiques, dins el marc de l'enfocament comunicatiu.


PROJECTES DEL GRUP INDOSINPRAG. GRUP DE INNOVACIÓ DOCENT DE SINTAXI I PRAGMÀTICA ESPANYOLES


Membres del grup que hi participen:
Mapi Ballesteros

Descripció: El grup centra la seva activitat en la creació de recursos per a la innovación docent en matèria de Sintaxi i Pragmàtica de la llengua espanyola. L’objectiu és aplicar les noves tecnologies a la docència de la gramàtica i la pragmàtica, per tal de disposar d’uns materials interactius que facilitin a l’estudiant la seva tasca d’aprenentatge.


DICCIONARI DE LINGÜÍSTICA

Membres del grup que hi participen: Mapi Ballesteros

Descripció: El grup Ciències del llenguatge i docència desenvolupa diverses activitats destinades a difondre la Lingüística no només entre el públic universitari, sinó també entre tots aquells que se senten atrets per la llengua. Fruit d’aquest interès és el Diccionari de Lingüística en línia, que persegueix estendre el coneixement de la Lingüística i, alhora, facilitar el procés d’aprenentatge dels estudiants. Per aquest motiu, participen en la seva redacció professors universitaris, però també estudiants assessorats i supervisats pels professors.

(Pàgina web en construcció)


Comments