Complèxica-4

Complèxica-4

Seminaris per a la transdisciplinarietat


El quart seminari de la sèrie Complèxica es va portar a terme el dimecres, 5 de novembre de 2014, a les 18 h., a la Sala de professors de la Facultat de Filologia, UB (Aribau, 2). Aquest seminari va constar de la següent conferència:

Conferència sobre "Complejidades de la fonología suprasegmental" [Complexitats de la fonologia suprasegmental] (vídeo)
  A càrrec de M. Pilar Ballesteros
  Professora
  Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura
  Universitat de Barcelona

Mapi Ballesteros es va doctorar amb una tesi que consistia en la crítica a les teories sobre l’anàlisi de l’entonació vigents i en una descripció de l’entonació de la parla del nord d’Espanya. Ha desenvolupat la seva tasca docent i investigadora en els estudis teòrics sobre complexitat i transdisciplinarietat i té gran interès per assumptes filosòfics i per la importància de la formació estètica i literària en la configuració de la personalitat humana. És professora associada de la UB i de la UIC i, actualment, impulsa el moviment de simplificació del llenguatge jurídic proposat pel Ministeri de Justícia.

Més informació a: http://www.ub.edu/dll/professorat/ballesteros-panizo-m-pilar


Resum de la conferència:

En l’àmbit de la fonologia suprasegmental, les teories que gaudeixen d’un major predicament segueixen partint d’enfocaments generativistes o estructuralistes. Es troben arrelats en la concepció diàdica del signe lingüístic proposat per Saussure i, segons la nostra opinió, no aconsegueixen oferir una teoria de l’entonació que sigui satisfactòria. Si es busca l’accés a un coneixement profund de la llengua viva, s’ha de reconèixer que el llenguatge no és un objecte autònom d’estudi com, a vegades, pretén la lingüística.

En aquesta la conferència, es mostrarà l’eficàcia que els principis de pensament complex tenen en aquest àmbit. D’acord amb aquest objectiu, l’exposició s’ha dividit en quatre parts: 1) En primer lloc, es presenta, a grans trets, què és un sistema complex i s’assenyalen tres maneres d’entendre la complexitat. 2) A continuació, s’analitza un concepte fonamental per al pensament complex: l’emergència i es mostra la seva eficàcia en la comprensió dels fenòmens fonològics. 3) En tercer lloc, s’explica la manera que el pensament complex està sent aprofitat en l’estudi de la fonètica i de la fonologia segmental perquè pot inspirar a qui ens dediquem a l’estudi de la fonologia suprasegmental, encara poc desen
volupada. 4) En l’última part, es presenta l’impacte que el principi hologramàtic té en aquest estudi de l’entonació.


Comments